معلش يا جماعه هو كود ملغبط شويه بس محتاج مساعده بس مشكله فى css

انا عاوزه زى صوره دى
html


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>afwar markt</title>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Oxygen:400,700&display=swap" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="main.css">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
  
  <link rel="stylesheet prefetch" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.6.1/css/font-awesome.min.css">

  
  
</head>

<body>
  <div id="container">
    <div id="logo">
      <img src="top_bar_01.png" alt="Awfar logo">
    </div>
    <div id="menu">
       <div class="navbar">
         <div class="dropdown">
         <button class="dropbtn">dropdown
             <i class="fa fa-caret-down"></i>
         </button>
         <div class="dropdown-content">
         <a href="#">link</a>
         <a href="#">link</a>
         </div>
         </div>
         
         <div class="dropdown">
           <button class="dropbtn">english
             <i class="fa fa-caret-down"></i>
           </button>
           <div class="dropdown-content">
           
             <a href="#">Link 1</a>
             <a href="#">Link 2</a>
           </div>

         </div>
         <div class="photo">
           <i class="fa fa fa-android"></i>
           <i class="fa fa-apple" style="color:#999"></i>
        
         </div>
       </div>
      
    </div>
  </div>
  
  
    <div class="container1">
    <div class="line">
      <ul id="steps">
        <li id="s1" class="items">
          <!-- قمت باستدعاء الأيقونة التي أحتاجها في هذا العنصر -->
          <i class="fa fa-shopping-cart"></i>
          <span>Shopping</span>
        </li>
        <li id="s2" class="items">
          <i class="fa fa-cart-plus"></i>
          <span>Add article</span>
        </li>
        <li id="s3" class="items">
          <i class="fa fa-credit-card" "></i>
          <span>Payment</span>
        </li>
        <li id="s4" class="items">
          <i class="fa fa-thumbs-up"></i>
          <span>Done</span>
        </li>
        <li id="s5" class="items">
           <i class="fa fa-home"></i>
           <span>to home</span>
        
        </li>
        
      </ul>
    </div>
    <div class="line" id="prog">

    </div>
  </div>
  
  <!-- قمت باضافة هذا الزر فقط من أجل إظهار تطور المراحل باستعمال الجافاسكريبت -->
  <div id="next">Next</div>
  <!-- من أجل استدعاء وتحميل ملف الجافاسكريبت -->
  		<div class="">
			<div class="con_table">
				<table>
					<h1>missing items</h1>
					
						<tr class="num1">
							<th>item img</th>
							<th>item #</th>
							<th>unit price</th>
							<th>qty</th>
							<th>total</th>
							<th>status</th>
							<th>edit</th>
						</tr>
					<tbody>
						<tr style="background-color:#FCf0f4">
							<td><img src="صور/images.jpg" alt="toast Bread"
               width="200" height="100"></td>
							<td>toast bread</td>
							<td>25 EGP</td>
							<td>1</td>
							<td>25 EGP</td>
							<td><input type="checkbox" name="vehicle1" value="Missed">Missed</td>
							<td> <button >Cancel</button></td>
						</tr>
						<tr>
							<td colspan="7"><strong>missing items altematives</strong></td>
						</tr>
						<tr>
							<td><img src="صور/9abbabdd419c95452fdc935bfc6d87ac.jpg"    width="200" height="100" alt="frozen chicken" ></td>
							<td>toast bread</td>
							<td>22 EGP</td>
							<td><div class="button">
<input type="button" onclick="decrementValue(1)" value="-" style="width:50px; font-size:50px;" />
<input type="text" name="quantity" value="1" maxlength="2" max="10" size="1" id="number_1" />
<input type="button" onclick="incrementValue(1)" value="+" />
</div>
</td>
							<td>22 EGP</td>
							<td><input type="checkbox" name="vehicle1" value="altemative">altemative</td>
							<td><button>Add</button></td>
						</tr>
						<tr>
							<td><img src="صور/GTY_pickles_sk_140922_16x9_608.jpg"width="200" height="100" alt="pickles" ></td>
							<td>toast bread</td>
							<td>27 EGP</td>
							<td><div class="button">
<input type="button" onclick="decrementValue(2)" value="-" />
<input type="text" name="quantity" value="1" maxlength="2" max="10" size="1" id="number_2" />
<input type="button" onclick="incrementValue(2)" value="+" />
</div>
</td>
							<td>27 EGP</td>
							<td><input type="checkbox" name="vehicle1" value="altemative">altemative</td>
							<td><button>Add</button></td>
						</tr>
					</tbody>
				</table>
			</div>

		</div>
<div class="row">


  <div class="col-sm-6">

   <div class="row">

    <div class="col-sm-6">
     <p>Order id: <font color="#00CC33">RS1560320CS</font></p>
     <p>Date:<strong> 25 Aug.2018</strong></p>
     <p>product count:<font color="#00CC33">5</font></p>
    </div>

    <div class="col-sm-6">
	   <p>Story:<font color="#00CC33">Ragab sons</font></p>
	   <p>Order placed: <font color="#00CC33">12:20PM</font></p>
	   <p>Delivery Time<font color="#00CC33">:02:20 pm</font></p>

    </div>

  </div>
   <div class="row">
  <div class="col-sm-12">

<h4> Deliver to : Mrs Sawsan Said</h4>
<p>39,155,from9 st,pstal code:11321,maadi,</p>
<p>cairo-egypt. Tell:+2044035020 Mov:01111010001</p>
</div>

</div>
    <div class="row">
    
       <div class="col-sm-12">
       
           <textarea id="subject" name="subject" placeholder=" add comment" style="height:100px; width:430px"></textarea>
           
              
       </div>
    </div>
    <div class="row">
	<div class="col-sm-7">

		  <div style="float:right;">
      
      		     <button>clear</button>

		   
		    <input type="submit" value="Submit" style="background-color:#093; color:#FFF;">


		  </div>
</div>
	</div>

  </div>
  <div class="col-sm-6">
    <div class="row">
      <div class="col-sm-12">
        <h5 style="text-align:center"><strong>order id :<font color="#009933">RS1560320CS</font></strong></h5>
      
      </div>
    </div>
    <div class="row" style="word-break: keep-all;">
      <div class="col-sm-6">
         <h3>Order Summary</h3>
         <p>sub total:</p>
         <p>Delivery fees:</p>
         <p>Services fees:</p>
         <br><br>
         <h4>Total:</h4>
      </div>
      <div class="col-sm-6">
       
       <br><br><br>
       <p>207.99EGP</p>
       <p>19.99</p>
       <p>7.99</p>
       <br><br>
       <h4><strong>215.99</strong></h4>
      
 
 
      </div>    </div>
    <div class="row">
       <div class="col-sm-12">
        <p>have aquestion?<a href="" style="text-decoration:underline"><font color="#009933">return policy</font></a></p>
         <p> changa your mind? contact<a href="" style="text-decoration:underline"><font color="#009933">customer services</font></a></p>

       
 
       </div>
</div>


</div>

</div>

  <script src="app.js">
  
  		<script src="js/jquery-3.1.1.min.js"></script>
				<script src="js/bootstrap.min.js"></script>


    <script type="text/javascript">
function incrementValue(elementId)
{
  var value = parseInt(document.getElementById('number_'+elementId).value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  {
    value++;
      document.getElementById('number_'+elementId).value = value;
  }
}
function decrementValue(elementId)
{
  var value = parseInt(document.getElementById('number_'+elementId).value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  {
    value--;
      document.getElementById('number_'+elementId).value = value;
  }

}
</script>

  
  
  </script></body>
</html>

css

@charset "utf-8";
/* CSS Document */

body {
  margin: 0;
  font-family: 'Oxygen', sans-serif;
}

#container {
  width: 100%;
  height: 120px;
  margin: 0 auto;
  display: flex;
}

#logo {
  width: 231px;
  height: 90px;
}

#menu {
  width: 100%;
  height: 32px;
  border-bottom: 1px #e6e1e0 solid;
  background-color: #f6f5f3;
}

.navbar {
 overflow: hidden;
  background-color: #f6f5f3;
}

.navbar a {
 float: right;
 font-size: 12px;
 color:#000;
 text-align: center;
 padding: 10px 16px;
 text-decoration: none;
}

.dropdown {
 float: right;
 overflow: hidden;
}

.dropdown .dropbtn {
 font-size: 12px; 
 border: none;
 outline: none;
 color: 000#;
 padding: 10px 16px;
 background-color: inherit;
 font-family: inherit;
 margin: 0;
 border-left:#000 dotted 1px;

}

.navbar a:hover, .dropdown:hover .dropbtn {
 background-color: red;
}

.dropdown-content {
 display: none;
 position: absolute;
 background-color: #f9f9f9;
 min-width: 100px;
 box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
 z-index: 1;
}

.dropdown-content a {
 float: none;
 color: black;
 padding: 12px 16px;
 text-decoration: none;
 display: block;
 text-align: left;
}

.dropdown-content a:hover {
 background-color: #ddd;
}

.dropdown:hover .dropdown-content {
 display: block;
}

#fa fa-caret-down {background-color:#000;}

.photo { 
float:right;
}
.photo > i {
	font-size:24px ;
	margin-right:10px;
	color:#0C0;
	
}


.container1 {
  background-color: #f7f7f7;
  border: 1px solid #efefef;
  width:100%;
  height: 120px;
  margin: 0 auto;
}

.line {
  height: 6px;
  background-color: #6aa883;
  width: 80%;
  margin: auto;
  position: relative;
  top: 22%;
}

#steps {
  display: flex;
  flex-direction: row;
  position: relative;
  top: -32px;
  list-style: none;
  justify-content: space-between;
  padding: 0;
  align-items: center;
}

.items {
  width: 70px;
  height: 70px;
  border-radius: 50%;
  border: 2px #308c41 solid;
  background-color: #f7f7f7;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  z-index: 99;
  outline: #f7f7f7 solid 4px;
}

ul i {
  font-size: 24pt !important;
  color: #308c41;
}

.items span {
  position: absolute;
  top: 78px;
  color: darkolivegreen;
}

.active {
  background-color: #308c41;
}

.active i {
  color: aliceblue;
}

.active span {
  color: #308c41;
  font-weight: bold;
}

#prog {
  background-color: #308c41;
  top: 20px;
  width: 0;
  margin: 0 10%;
  border-radius: 0 5px 5px 0;
  transition: all 1s ease;
}

#next {
  width: 100px;
  margin: 20px auto;
  padding: 4px;
  color: #308c41;
  border: #6aa883 solid 1px;
  border-radius: 5px;
  cursor: pointer;
  text-align: center;
  font-weight: bold;
  transition: all 1s ease;
}

#next:hover {
  color: antiquewhite;
  background-color: #308c41;
}


java scribt

const next = document.querySelector('#next');
const prog = document.getElementById('prog');
let progState = 0;
let active = [];

next.addEventListener('click', () =>{
  if (active.length == 0) {
    const item = document.querySelector(`#s1`);
    item.classList.add('active');
    active.push(item);
  }
  else if(active.length > 3) {
    for (let index = 0; index < active.length; index++) {
      const item = active[index];
      progState = 0;
      item.classList.remove('active');
    }
    active = [];
  }
  else {
    const item = document.querySelector(`#s${active.length + 1}`);
    (progState < 60)? progState += 25 : progState = 70;
    setTimeout(() => {
      item.classList.add('active');
    }, 1000);
    active.push(item);
  }
  prog.style.width = progState + '%';
});
2 Likes

السلام عليكم أخي محمود.
سأعطيك وجهة نظري، وتبقى مجرد نصيحة لا غير. (لك أن تتقبلها أو ترفضها أنت حر).
إذا كنت تريد أن تتعلم البرمجة باستعمال المكاتب وأطر العمل مثل البوتستراب في بداياتك، فتأكد أنك ستصل إلى طريق مسدود، ففي الأخير حتى ولو إعتمدت على إستعمال البوتستراب وحده بدون أن تضيف قواعدك الخاصة في ال css فلن تصل إلى النتيجة المرجوة، وستحتاج لإضافة قواعد بنفسك.
لذلك أخي نصيحة من القلب، لا تضيع وقتك في البحث عن نتيجة سريعة باستعمال هذه المكاتب والأطر، خاصة في مراحلك الأولى للتعلم.
وإذا كنت ترى أن هذا الكود ملخبط فهذا جيد بالنسبة لك ستقول لماذا؟
سأقول لك: في هذه المرحلة عليك أن تحاول تحليل هذا الكود والبحث فيه عن الخصائص أو المصطلحات الجديدة التي لا تعرفها لتتعلمها وتطبق تمارين عليها لتفهمها جيدا.
لاحظ مثلا الأستاذ @Alhakem لا يتعامل مع الطلبة بالمكاتب حاليا، ويشدد على إتقان الأساسيات أولا، لأنها الأهم وهي من تجعل منك مبرمجا ناجحا، يستطيع تطبيق أي شيء يريده. وبعدها له الحرية في استعمال أي مكتبة أو إطار عمل لربح الوقت فقط لا غير.
إذا كنت تريد أن تمتلك عقلية مبرمج حقيقي فيجب أن تكون الأساسيات عندك متينة وتتقنها بل وتتلاعب بها.

4 Likes

طيب انا ينفع اعمل نفس النتيجه css زى bootstrab؟

1 Like

انا مش عارف اعمل الجدول css فهمنى

1 Like