مـالـسـبـب فـي تـحـرك بـعـض الـعـنـاصر فـي الـمـتـصـفـح عـنـد عـمـل refresh ?!

الـسـلام عـلـيـكـم لـو سـمـحـتـوا عــنـد عـمـل refresh فـي Chrome بـعـض الـعـنـاصـر تـتـحـرك مـن مـكـانـهـا مـالـسـبـب عـلـمـآ فـي FireFox مـافـي أي مـشـكـلـه !؟؟؟